Privacyverklaring By Marley

 

PRIVACYVERKLARING


Groovey respecteert de privacy van de bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met

betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze

klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf,

het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de

Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-

geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van de Website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de Website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang

u de Website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

1. Website (hierna ook “de website”): www.bymarley.nl - www.shop.bymarley.nl

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Groovey, gevestigd te

Angerensestraat 1b, 6691GE Gendt, kvk-nummer: 87970902.


Artikel 2 - Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie

die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor

enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.


Artikel 3 - De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle

technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle

onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere

reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan,

met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke,

is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden

opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.


Artikel 4 - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een

gedeelte van de website

alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of

internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette

de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren


Artikel 5 - Verantwoordelijkheden


 

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het

functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze

waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen

te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent

bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet

vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen

als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de

beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle

schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.


Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Groovey en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden

verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt

beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een

identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer

elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of

sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor

het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.


Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn

persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar

te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te

nemen via marley@bymarley.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw

handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.

Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van

de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.


Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de

autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een

uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder

de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de

verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de

gegevens.


Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u

een mail naar het volgende adres: marley@bymarley.nl.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. Indien

u dit niet wenst, stuurt u een mail naar het volgende adres: marley@bymarley.nl.


 

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het

verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke

levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde

situaties.


Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet

is bepaald.


Artikel 11 - Cookies

1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van

uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend.

Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze

website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik

van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

- Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie

over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en

informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie

onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

- Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van

informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie

en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.

- Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de

informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun

websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van

mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens

verwerkt.

3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

- Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)

- Google Analytics (analytische cookie)

- Facebook (tracking cookie)

- Google Adwords (tracking cookie)

4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur

worden geïnstalleerd.

5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen

wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-

tv-en-post/cookies#faq


Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is

exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke

uitzondering van toepassing is.


Artikel 14 - Contact


 

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Klantenservice,

marley@bymarley.nl.


Artikel 15 - Toeschrijving

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds tot nader order.