Algemene voorwaarden By Marley

Algemene voorwaarden By Marley

E-mail: marley@bymarley.nl

Website: www.bymarley.nl - www.shop.bymarley.nl


Definities

1. By Marley: Groovey, gevestigd te Gendt onder KvK nr. 87970902.

2. Klant: degene met wie By Marley een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: By Marley en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten

en leveringen van diensten of producten door of namens By Marley.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van

derden uitdrukkelijk uit.


Prijzen

1. Alle prijzen die By Marley hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals

administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders

overeengekomen.

2. Alle prijzen die By Marley hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan

By Marley te allen tijde wijzigen.

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die By Marley niet kon voorzien ten tijde van

het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot

prijsverhogingen.

4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in

lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.


Monsters en modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten

ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken

dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.


Betalingen en betalingstermijn

1. By Marley mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag

verlangen.

2. De klant dient betalingen achteraf binnen 1 maand na levering te hebben voldaan.

3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het

overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in

verzuim en in gebreke is, zonder dat By Marley de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te

stellen.

4. By Marley behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een

zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.


Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is By Marley gerechtigd de wettelijke rente van 2% per

maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een

gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding

verschuldigd aan By Marley.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag By Marley zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn

betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen

van By Marley op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door By Marley, dan is hij nog steeds

verplicht de afgesproken prijs aan By Marley te betalen.


Recht van reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, is By Marley gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de

onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2. By Marley roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit

recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan By Marley, tenzij partijen hierover andere afspraken

maken.

4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.


Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden

op voorwaarde dat:

het product niet is gebruikt

het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)

de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)

het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van

vrijetijdsbesteding betreft

het product geen los tijdschrift of losse krant is

de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via marley@bymarley.nl, indien gewenst met

behulp van het herroepingsformulier dat via de website van By Marley, www.bymarley.nl - www.shop.bymarley.nl,

kan worden gedownload.

4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te

retourneren aan By Marley, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.


Vergoeding van bezorgkosten

1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige

bestelling aan By Marley heeft geretourneerd, dan zal By Marley eventuele door de consument betaalde

verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument

terugbetalen.

2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van By Marley voor zover de volledige bestelling wordt

geretourneerd.


Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan

komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze

overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Retentierecht

1. By Marley kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat

de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van By Marley heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten

voldoende zekerheid heeft gesteld.

2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd

is aan By Marley.

3. By Marley is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het

gebruikmaken van zijn retentierecht.


Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan By Marley te verrekenen

met een vordering op By Marley.


Eigendomsvoorbehoud

1. By Marley blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn

betalingsverplichtingen ten aanzien van By Marley op grond van wat voor met By Marley gesloten overeenkomst

dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2. Tot die tijd kan By Marley zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden

of anderszins bezwaren.

4. Indien By Marley een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft By

Marley het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.


Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. Levering vindt plaats bij By Marley, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft By Marley het recht om zijn

verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan By

Marley kan tegenwerpen.


Levertijd

1. De door By Marley opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op

ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan

een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van By Marley.

3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om

de overeenkomst te ontbinden, tenzij By Marley niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan

leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.


Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan

plaatsvinden.


Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.


Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in

ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan

By Marley niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan

producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan By Marley, bij gebreke waarvan By Marley

niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.


Bewaring

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een

eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening

van de klant.


Garantie

1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)

fabricage, constructie of materiaal.

2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,

aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de

oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen

partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de

macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.


Ruilen

1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur

het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)

kaartjes

het product is nog niet gebruikt

2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de

klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.


Vrijwaring

De klant vrijwaart By Marley tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door By Marley

geleverde producten en/of diensten.


Klachten

1. De klant dient een door By Marley geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op

eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst

mocht verwachten, dan dient de klant By Marley daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand

na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3. Consumenten dienen By Marley uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de

hoogte te stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat By Marley in staat is

hierop adequaat te reageren.

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat By Marley

gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan By Marley.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling By Marley ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als By Marley een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de

volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan By Marley verschuldigd zijn.


Aansprakelijkheid By Marley

1. By Marley is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is

veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien By Marley aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit

uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. By Marley is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of

schade aan derden.

4. Indien By Marley aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)

aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een

verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)

factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts

indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)

ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van By Marley vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis

waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89

van het Burgerlijk Wetboek.


Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer By Marley toerekenbaar tekortschiet in de nakoming

van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding

niet rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door By Marley niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas

plaatsvinden nadat By Marley in verzuim is.

3. By Marley heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de

overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien By Marley kennis heeft genomen van

omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen

nakomen.


Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van By Marley in de

nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan By Marley kan worden toegerekend in een van de

wil van By Marley onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant

geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van By

Marley kan worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals

burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of

andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,

stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en

werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor By Marley 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan

nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat By Marley er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de

overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. By Marley is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van

de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen

of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden

1. By Marley is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal By Marley zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te

zeggen.


Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de

voorafgaande schriftelijke instemming van By Marley.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,

Burgerlijk Wetboek.


Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de

overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt

komt van wat By Marley bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar By Marley is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is

exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders

voorschrijft.

Opgesteld op 28 oktober 2022.