Disclaimer By Marley

Op het gebruik van deze website (www.bymarley.nl / www.shop.bymarley.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van

toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de

gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.


Gebruik van informatie

Groovey streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de

grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Groovey niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de

informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging

van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Groovey aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die

voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen

Groovey en de gebruiker van de website ontstaan.


E-mail

Groovey garandeert niet dat e-mails die aan Groovey worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat

tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig

worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-

mail met Groovey te corresponderen, accepteert u dit risico.


Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Groovey heeft geen invloed op websites van derden en is

niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Groovey aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor

schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.


Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Groovey zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook

verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Groovey daar vooraf

schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.


28-10-2022